HOME About us Companies & Services PK PORT Gallery Contact   Thai Eng  
พี.เค.โลจิสติก เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำทางภาคใต้ของประเทศไทย เราดำเนินธุรกิจด้านคลังจัดเก็บน้ำมันปาล์ม และให้บริการแก่ลูกค้าด้านการขนส่งและกระจายสินค้า
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการ กลั่นน้ำมันปาล์ม ซึ่งมีความสำคัญ เท่าเทียมกับขั้นตอนการเก็บรักษา และการขนส่ง
พูดคุยกับผู้บริหาร และอ่านบทสัมภาษณ์ว่าทำอย่างไร ถึงประสบความสำเร็จในการบริหาร กลุ่มบริษัท พีเค โลจิสติก

บทความอื่นๆ ที่เราเผยแพร่สู่สาธารณะ..

 


ตามที่ บริษัท พี.ซี. ปิโตรเลียมแอนด์เทอร์มินอล จำกัด และบริษัท พี.เค มารีน เทรดดิ้ง จำกัด ได้ดำเนินการจัดเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 4 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 12.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าทองใหม่ ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นั้น บัดนี้ทางบริษัทที่ปรึกษา ได้ดำเนินการสรุปผลการรับความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 แล้วเสร็จ ดัง หากมีข้อสงสัยสับประการใด ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายอภิเชษฐ์ปานุรัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2948 7191 - 2 ต่อ 111 หมายเลขโทรสาร 0 2948 7192 หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 4327 2438
read more


ตามที่ บริษัท พี.ซี. ปิโตรเลียมแอนด์เทอร์มินอล จำกัด และ มีแผนการปรับปรุงท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้าทกอง คลองท่าทอง และบริษัท พี.เค. มารีน เทรดดิ้ง จำกัด มีแผนการปรับปรุงท่าเทียบเรือเรือขนถ่ายสินค้าทั่วไป คลองท่าทอง ซึ่งมี่ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรองรับปริมาณการขนส่งที่มีแนวโน้มของการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยโครงการดังกล่าวอยู่ในประเภทโครงการที่จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ก่อนการพัฒนาโครงการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยมอบหมายให้ บริษัท เอสพีเอส โกลบอล คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ในการดำเนินการดังกล่าวได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อชี้แจงข้อมูลรายละเอียดโครงการ และขอบเขต/แนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ และร่วมแสดงความคิดเห็น โดยที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปแล้ว 3 ครั้ง คือ เมื่อวันอังคาร ที่ 30 กันยายน 2557 วันศุกร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 และวันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมานั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่โดยรอบโครงการฯ มีส่วนร่วมในการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ จึงได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 เพื่อเสนอผลการดำเนินโครงการ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าทองใหม่ ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ ทางบริษัทฯ ใคร่ขอเรียนเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการดังกล่าว เข้าประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 เพื่อรับฟังผลการดำเนินการศึกษาและการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เพื่อนำความคิดเห็นของทุกภาคส่วน ไปจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ประชาชนจะได้รับในการดำเนินกิจการของท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้าทั่วไป คลองท่าทอง ของบริษัท พี.ซี. ปิโตรเลียมแอนด์เทอร์มินอล จำกัด และท่าเทียบเรือเรือขนถ่ายสินค้าทั่วไป คลองท่าทอง ของบริษัท พี.เค. มารีน เทรดดิ้ง จำกัด ต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายอภิเชษฐ์ ปานุรัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2948 5691 2 ต่อ 111 หมายเลขโทรสาร 0 2948 5690 (วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 08.30 18.30 น.) หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 4327 2438 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) PP.Envi.SPS@gmail.com, apichet.panu@gmail.com (ตลอดเวลา)
read more

ที่อยู่:
99/19 หมู่ 4 ถ.สุราษฏร์-นครฯ ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี 84000

โทร: +66 7722 5124-5
แฟกซ์: +66 7722 5126


E-mail:
contact@pk-logistics.com