HOME About us Companies & Services PK PORT Gallery Contact   Thai Eng  


NEW BIODIESEL


PETCHSRIVICHAI


PK MARINE TRADING


GUESTS


PK PORT


Admin


DARKWA


ตามที่ บริษัท พี.ซี. ปิโตรเลียมแอนด์เทอร์มินอล จำกัด และบริษัท พี.เค มารีน เทรดดิ้ง จำกัด ได้ดำเนินการจัดเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 4 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 12.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าทองใหม่ ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นั้น บัดนี้ทางบริษัทที่ปรึกษา ได้ดำเนินการสรุปผลการรับความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 แล้วเสร็จ ดังเอกสารแนบ หากมีข้อสงสัยสับประการใด ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายอภิเชษฐ์ปานุรัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2948 7191 - 2 ต่อ 111 หมายเลขโทรสาร 0 2948 7192 หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 4327 2438
read more


ตามที่ บริษัท พี.ซี. ปิโตรเลียมแอนด์เทอร์มินอล จำกัด และ มีแผนการปรับปรุงท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้าทกอง คลองท่าทอง และบริษัท พี.เค. มารีน เทรดดิ้ง จำกัด มีแผนการปรับปรุงท่าเทียบเรือเรือขนถ่ายสินค้าทั่วไป คลองท่าทอง ซึ่งมี่ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรองรับปริมาณการขนส่งที่มีแนวโน้มของการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยโครงการดังกล่าวอยู่ในประเภทโครงการที่จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ก่อนการพัฒนาโครงการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยมอบหมายให้ บริษัท เอสพีเอส โกลบอล คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ในการดำเนินการดังกล่าวได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อชี้แจงข้อมูลรายละเอียดโครงการ และขอบเขต/แนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ และร่วมแสดงความคิดเห็น โดยที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปแล้ว 3 ครั้ง คือ เมื่อวันอังคาร ที่ 30 กันยายน 2557 วันศุกร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 และวันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมานั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่โดยรอบโครงการฯ มีส่วนร่วมในการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ จึงได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 เพื่อเสนอผลการดำเนินโครงการ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าทองใหม่ ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ ทางบริษัทฯ ใคร่ขอเรียนเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการดังกล่าว เข้าประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 เพื่อรับฟังผลการดำเนินการศึกษาและการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เพื่อนำความคิดเห็นของทุกภาคส่วน ไปจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ประชาชนจะได้รับในการดำเนินกิจการของท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้าทั่วไป คลองท่าทอง ของบริษัท พี.ซี. ปิโตรเลียมแอนด์เทอร์มินอล จำกัด และท่าเทียบเรือเรือขนถ่ายสินค้าทั่วไป คลองท่าทอง ของบริษัท พี.เค. มารีน เทรดดิ้ง จำกัด ต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายอภิเชษฐ์ ปานุรัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2948 5691 2 ต่อ 111 หมายเลขโทรสาร 0 2948 5690 (วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 08.30 18.30 น.) หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 4327 2438 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) PP.Envi.SPS@gmail.com, apichet.panu@gmail.com (ตลอดเวลา)
read more
Tel.: +66 7722 5124-5
Fax: +66 7722 5126

Address:
99/19 Moo 4 Surat-Nakorn Road, Bangkung, Muang,
Suratthani 84000

E-mail:
contact@pk-logistics.com